مشهدی سالم الله قلی‌زاده

داستان زندگی این زنبوردار در حال تهیه است ...